De onreine geest

Mattheus 12:43-45
In vervolg op het vorige artikel begrijpen we nu ook het aansluitende tekstgedeelte,

“Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet. Dan zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren; en als hij komt, vindt hij het leegstaan [en] geveegd en op orde. Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mede, bozer dan hijzelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin. Alzo zal het ook gaan met dit boze geslacht.”

In vers 39 lezen we wie de “onreine geest” uit vers 43 is, en dat is het “boos en overspelig geslacht” waar de afvallige Joodse leiders mee bedoeld worden, ook wel de satan, de oude slang, of de duivel genoemd (Openb 12:9). In Mattheus 12:29 lazen we,

“hoe kan iemand zijn huisraad stelen, als hij niet eerst de sterke (satan) gebonden heeft?” (Matt 12:29)

In Lucas 10 staat het volgende,

En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan (verdorven Joodse religieuze bolwerk) als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen (verdorven Joodse leiders) te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de (onreine) geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.” (Lucas10:18-20)

En hoe werd de satan dan gebonden en zag Jezus hem als een bliksem uit de hemel vallen? Dit heeft alles te maken met Jezus (en later de apostelen) die Zijn macht en kracht liet zien door de “verkondiging van het evangelie”, waar zieken werden genezen, demonen werden uitgedreven en doden werden opgewekt, en zo de macht van de satan (het Joodse verdorven religieuze systeem) aan banden had gelegd. De 40-jarige woestijnperiode voordat Israël het fysieke beloofde land in kon gaan was een typebeeld van de 40-jarige overgangsperiode van het Israël Gods naar het geestelijk beloofde land, de periode dat de satan gebonden was. Dit komt overeen met Openbaring 20:2-3 waar we lezen dat de satan (het verdorven Joode religieuze bolwerk) duizend jaar (beeld de 40-jarige overgangsperiode) gebonden zou zijn,

“en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten.” (Openb 20:2-3)

Deze beeldspraak komt over een met wat we lezen in vers 45,

Dan trekt hij heen en neemt zeven (getal volheid) andere geesten mede, bozer dan hijzelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin. Alzo zal het ook gaan met dit boze geslacht.” (Matt 12:45)

Want na deze periode zou de satan losgelaten worden uit zijn gevangenis (Openb 20:7). In deze periode (zgn. korte tijd) kwamen de Joden in opstand tegen het Romeinse gezag. Gedurende een aantal jaren daarvoor waren er al voortdurend wederzijdse irritaties en provocaties. Maar in 66 na Christus brak er een opstand uit die oversloeg naar Jeruzalem aangevuurd door de Zeloten, de fanatici onder de Joden. Hier zien we dus dat het Romeinse Rijk door de Joden werd verleid om zowel tegen de Joden als tegen de christenen oorlog te voeren. Want niet alleen werden de Joden vervolgd en vermoord, ook de christenen werden in opdracht van Nero meegenomen in de golf van geweld. Werden ze daarvoor al vervolgd door de fanatieke Joden, nu deden ook de Romeinen mee en werden ze als het ware verleid om ook christenen te vervolgen en/of hun geloof te doen afzweren… Allemaal voorspeld door Jezus die zei: zal de Zoon des mensen, als Hij komt (70 NC), nog geloof vinden op aarde…

En het zou met die mens in het einde erger dan in het begin.” (vers 45)

Maar uiteindelijk zou het “verdorven Joodse religieuze bolwerk” 70 NC met de verwoesting van Jeruzalem en de tempel totaal worden vernietigd,

Alzo zou het gaan met dit boze geslacht.”…