Op de wolken

Mattheus 26:64
We lezen daar het volgende,

“Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg u, van nu aan zult gij (Kajafas, Schriftgeleerden en Oudsten) de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende op de wolken des hemels.” (Matt 26:64)

Jezus vertelde het Sanhedrin dat zij Hem zouden zien komen op de wolken. De hogepriester wist heel goed waar Hij het over had, hij kende de schriften als geen ander. Daarom scheurde hij ook zijn kleren want hij begreep dat Jezus zich gelijkstelde aan God. Want als in het oude testament God in oordeel kwam, ging dit vaak gepaard met kosmische voorstellingen.

“En dan zullen zij (de Joden) de Zoon des mensen zien komen op de wolken, met grote macht en heerlijkheid.” (Marcus 13:26)

De mensen die in die tijd leefden begrepen deze referenties op de wolken – als een aanwezigheid, een vertegenwoordiging van Gods (Jezus’) kracht in oordeel, een geestelijke aanwezig in de wolken – en niet als een fysieke verschijning in de wolken. We moeten begrijpen dat sinds Gods aanwezigheid in het Oude Testament veelal werd voorgesteld door wolken, zo zou ook Jezus op dezelfde manier verschijnen (in de heerlijkheid van zijn Vader) door Zijn aanwezigheid in de wolken. Hieronder een aantal tekstpassages uit het oude testament waar God in de wolken kwam, ook vaak om daarmee een oordeel aan te geven waarbij het ene volk door het andere werd gestraft.

“Nabij is de grote dag des HEREN, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des HEREN; bitter schreeuwt dan de held. Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens.” (Sefanja 1:14-16)
“Hij zoldert zijn opperzalen in de wateren, Hij maakt de wolken tot zijn wagen, Hij wandelt op de vleugelen van de wind.”
(Psalm 104:3)
“De HERE is Koning. Dat de aarde juiche, dat vele kustlanden zich verheugen. Rondom Hem zijn wolken en donkerheid, gerechtigheid en recht zijn de grondslag van zijn troon. Vuur gaat voor zijn aangezicht uit, het zet zijn tegenstanders rondom in vlam. Zijn bliksemen verlichten de wereld, de aarde ziet het en beeft.” (Psalm 97:1-4)
“Hij stelde het duister tot zijn omhulsel, tot zijn beschutting rondom Zich: duistere wateren, volkengevaarten. Van de glans, die vóór Hem was, dreven Zijn wolken daarheen, hagel en vurige kolen. De HERE deed de donder in de hemel weerklinken, de Allerhoogste verhief zijn stem hagel en vurige kolen. Hij schoot zijn pijlen en verstrooide hen, hij slingerde bliksemen en bracht hen in verwarring.”
(Psalm 18:12-15)

Er zijn nog veel meer voorbeelden, maar dit moet voldoende zijn om te laten zien dat hier met de verschijning van “Jezus in de wolken” geen fysieke manifestatie van Jezus bedoeld wordt. Eerder de aanwezigheid en de vertegenwoordiging van zijn kracht, waar Jezus in oordeel kwam en Jeruzalem 70 jaar na Christus door de Romeinse legers werd verwoest en stad en tempel met de grond werden gelijk gemaakt, precies zoals Jezus (en de apostelen) had voorspeld. De tweede Komst was een geestelijk gebeuren; Jezus zei in Lucas 17:20 dat

het Koninkrijk van God niet komt: zie, hier is het of daar”.
Ook Paulus bevestigde dat in 1 Kor 15:50,
Want vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven”.

En net zoals het Koninkrijk niet zichtbaar is, zo was ook de komst van de Koning 70 jaar na Christus niet zichtbaar.